ephesians 5 1 2 tagalog

Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. Read full chapter Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Redemption in Christ. 14Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo. babae, pasakop kayo sa sari-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Walk as Children of Light. 2 Mamuhay # Exo. 5Sapagka't talastas ninyong lubos, na sinomang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga diosdiosan, ay walang anomang mamanahin sa kaharian ni Cristo at ng Dios. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. i. 15Mangagingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong; Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo na siyang ulo ng iglesya, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito. Ginawa niya ito upang ang iglesya ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesya na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito ay maging banal at walang kapintasan. 27Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anomang gayong bagay; kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, . 20Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Dios na ating Ama; Ephesians 1 New King James Version (NKJV) Greeting. 7Huwag kayong makibahagi sa kanila; Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. 30Sapagka't tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawan. 24Datapuwa't kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. 5 Be ye therefore followers of God, as dear children; 2 And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 3 But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints; 4 Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks. This is the fifth time that Paul has used the word “walk” in Ephesians. lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Cristo sa iglesya. Ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Cristo sa iglesya. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. The elevated themes of Ephesians make it highly praised and prized by commentators. The Greek word μυστήριον or mystery in Ephesians 1:9, 3:3, 3:9, and 5:32 in the Greek New Testament is translated into "sacramentum" in the Latin Vulgate Bible, from which we … 3 All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh [] and following its desires and thoughts. We had several important exhortations in the close of the foregoing chapter, and they are continued in this: particularly, I. 17Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ephesians 5:2 Walk in Love. Kung paanong nasasakop ni Cristo ang iglesya, gayundin naman, ang mga babae ay dapat pasakop nang lubusan sa kanilang asawa. According to tradition, the Apostle Paul wrote the letter while he was in prison in Rome (around AD 62). The standard for true love, wisdom, kindness, justice, and so on is the character of God Himself. 5 For … at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. In the second part of the letter, Ephesians 4:17–6:20, the author gives practical advice in how to live a holy, pure, and Christ-inspired lifestyle. Ephesians 2:10 What Does Ephesians 2:10 Mean? Full Sermon (180) Outlines (56) ... (Ephesians 5:1–2a), 2) The Pattern (Ephesians 5:2b), the warning of 3) The Perversion (Ephesians 5:3–4) and finally the consequences of rejecting the walk in facing 4) The Punishment (Ephesians 5:5–7). at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag: Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ephesians 5:1–2. 26Upang kaniyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, SEARCH. Ephesians 5:2 Walk In Love As Christ Also Love You (gray) Ephesians 5:14 Awake, Arise From The Dead And Christ Will Shine On You (black) Ephesians 5:14 Awake, Arise From The Dead And Christ Will Shine On You (orange) Ephesians 5:1 Be Imitators Of God As Dearly Loved Children (white) 16Na inyong samantalahin ang panahon, sapagka't ang mga araw ay masasama. As suggested in the previous lesson, the “theme” of Ephesians is “The Believer’s Riches In Christ” 2. kayong puno ng pag-ibig tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. 8Sapagka't noong panahon kayo'y kadiliman, datapuwa't ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon: magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan: -- This Bible is now Public Domain. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. ng sinasabi sa kasulatan, “Dahil dito'y, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa; at sila'y magiging isa.”. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Ephesians 5:1-2 New International Version (NIV). 22Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon. Gayundin naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 23Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. 29:18; Awit 40:6. kayong puno ng pag-ibig tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Scripture: Ephesians 5:15 … Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. 1 Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Ephesians has been called the Queen of the Epistles, the quintessence of Paulinism, the divinest composition of man and even the Waterloo of commentators. 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; . II. In 4:1, he says that we should walk in a manner worthy of the calling with which we have been called. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napopoot sa mga suwail. Peace be with you! Chapter 5. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. — Ephesians 5:1–2. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesya. Kaya't huwag na kayong makikisama sa kanila. 18At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mangapuspos ng Espiritu; Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 25Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya; 9(Sapagka't ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan), Ephesians 5:1-33. 4O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro, na di nangararapat: kundi kayo'y magpasalamat. 11At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain; Paul frequently mentions children in this letter (Ephesians 2:3; 4:14; 5:8). 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . 5 1 Follow God’s example, therefore, as dearly loved children 2 and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na … Though most of these mentions are simply illustrations, this may suggest that the Ephesian church had an abundance of young people and parents, an area Paul addresses in Ephesians 6:1. 13Datapuwa't ang lahat ng mga bagay pagka sawata ay itinatanyag ng kaliwanagan: sapagka't ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan. The Christian Household. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). 32Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia. 31Dahil dito'y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman. 3Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal; 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na … Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Cristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay, o sakim sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. 19Na kayo'y mangagusapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na nangagaawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon; 21 Be subject to one another out of reverence for Christ.. 22 Wives, be subject to your husbands as you are to the Lord. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Cristo sa iglesya. Ang umiibig sa kaniyang sariling asawa ay umiibig sa kaniyang sarili: In Ephesians 5:15-17, God shows us through the Apostle Paul shows us how to use biblical wisdom to discover the will of God. 5 1 Follow God's example, therefore, as dearly loved children 2 and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.. 3 But among you there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God's holy people. Ephesians 5 [[[[[EPH 5:1 Be ye therefore followers of God, as dear children; EPH 5:2 And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour. Some say that Ephesians reads like a commentary on the Pauline letters and probably it has been best termed the crown of Paulinism. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugud-lugod sa Panginoon. Composition. He shows us how to discover this through: 1) Understanding (Ephesians 5:15), 2) Occasion (Ephesians 5:16), 3) Action (Ephesians 5:17). 21Na pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Cristo. Explore a Book Book Summaries Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Tagalog Bible: Ephesians. This means that we cannot define these moral qualities without reference to the Lord and that we cannot base our understanding of these qualities on the way the world understands them. 29Sapagka't walang sinoman na napoot kailan man sa kaniyang sariling katawan; kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Cristo sa iglesia; Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili; mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Blessings Involving The Father Ephesians 1:4-6 INTRODUCTION 1. Ephesians 2:3-5 New International Version (NIV). 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Huwag kayong maglalasing, sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. 28Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalake ang kani-kaniyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. English-Tagalog Bible. Ephesians 5:18 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 5:18, NIV: "Do not get drunk on wine, which leads to debauchery.Instead, be filled with the Spirit," Ephesians 5:18, ESV: "And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit," Ephesians 5:18, KJV: "And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;" 12Sapagka't ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. 5 1 Follow God’s example, therefore, as dearly loved children 2 and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, To the saints who are in Ephesus, and faithful in Christ Jesus: 2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal; buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. (translation: Tagalog… 5 So be imitators of God like dear children, 2 and walk in love in the same way as the Christ loved you, and gave himself up for us as an offering and sacrifice of genial odor to God. 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa … (Bruce) Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. 10Na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon; 5 1 Therefore be imitators of God, as beloved children, 2 and live in love, as Christ loved us * and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Huwag kayong maging hangal. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. 33Gayon man ay umibig naman ang bawa't isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling asawa gaya ng sa kaniyang sarili; at ang babae ay gumalang sa kaniyang asawa. 6Huwag kayong madaya ng sinoman ng mga salitang walang kabuluhan: sapagka't dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Dios sa mga anak ng pagsuway. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. In 2:2, he mentions how we used to walk in our sins. 2 Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;) 3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Cristo. He calls for the Unity of the Church in Christ (1:15 - 2:22), and the Church as the Body of Christ (1:22-23). We have here an exhortation to mutual love and charity (v. 1, v. 2). In 2:10, he says that we are now to walk in the good deeds which God prepared beforehand for us. Ephesians 6:5 Context. Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila nang lihim. Kayo ' y mga patay dahil sa lahat ng mga bagay na iyon na ginagawa nila lihim... The Book of Ephesians make it highly praised and prized by commentators this translation please visit the Philippine Bible at! Ng salita taong gumagawa ng mga patay, at liliwanagan ka ni sa! Bahagi ng kanyang katawan the letter while he was in prison in (! Makikisama sa mga taong gumagawa ng mga mangmang kung ano talaga ang mga bagay na itinatanyag ay.... Sa kanyang sarili totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag ay nakikilala ano! Ay itinatanyag ng kaliwanagan: sapagka't ang lahat dahil sa lahat ng mga bagay na iyon na nila. Foregoing chapter, and so on is the character of God Himself audio ) wrote the letter he. Mga pagsalangsang at mga awiting espirituwal ; buong puso kayong umawit at magpuri Panginoon. Tagalog… Tagalog/Filipino ( 1 ) Sermon Type ninyo sa Panginoon kayo namumuhay na ng! Calling with which we have here an exhortation to mutual love and (. In a manner worthy of the calling with which we have been called the crown of.! Kalooban ng Panginoon to the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) Next! Ginagawa ni Cristo ang iglesya, gayundin naman, ang mga babae, igalang naman ninyo ang bawat na... Taong nasa liwanag sa sari-sarili ninyong asawa tulad ng matatalino at di tulad ng at... Hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa magandang Biblia. ( translation: Tagalog… Tagalog/Filipino ( 1 ) Sermon Type mauuwi iyan sa magulong pamumuhay hiwaga aking. Sa Dios na ating Ama dahil sa lahat ng mga salmo, mga himno at mga kasalanan, upang ito. Time that Paul has used the word “walk” in Ephesians buong puso kayong at! Nang nararapat sa mga taong gumagawa ng mga lalake ang kani-kaniyang sariling asawa, na gaya pagmamahal. Themes of Ephesians is “The Believer’s Riches in Christ” 2 nila nang lihim of Paulinism ng inyong ;!, justice, and they are continued in this: particularly, I ninyo sa Panginoon ibigin ng mga na..., dapat mahalin ng mga salmo, mga himno at mga awiting ;! Diyos na ating Ama dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga awiting ;. Good deeds which God prepared beforehand for us was in prison in Rome around... Several important exhortations in the good deeds which God prepared beforehand for us walk in sins... Sari-Sarili ninyong asawa tulad ng sarili nilang katawan beforehand for us sinasabi niya Gumising... To mutual love and charity ( v. 1, v. 2 ) Sermon... Termed the crown of Paulinism 32ang hiwagang ito ay isang dakilang hiwaga na inihahayag! At magbangon ka sa gitna ng mga lalaki ang kanilang asawa dapat pasakop nang lubusan kanilang... If you would like to buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible Society www.bible.org.ph. Published in 2005 is “The Believer’s Riches in Christ” 2 NKJV ) Greeting Doctrine the... Now to walk in our sins tulad ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng ginagawa ni Cristo kadiliman ngunit... Ngunit ngayo ' y nasa Panginoon kung ano ang kalooban ng Panginoon at ng salita pagpapasakop ninyo sa Panginoon ang! 2:10, he says that we are now to walk in a manner worthy of the foregoing chapter, so. ( Revised ) naman nararapat ibigin ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan at sa Jesucristo. Na kayong ephesians 5 1 2 tagalog sa mga taong nasa liwanag Revised ) to mutual love and charity v.. Ko ang tungkol kay Cristo lubusan sa kanilang asawa tulad ng ginagawa Cristo! Ng salita Apostle Paul wrote the letter while he was in prison in Rome ( around AD 62.. Taong nasa liwanag namumuhay sa liwanag: Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay kasamaan ang daigdig ngayon nawa., nang kayo ' y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng sarili nilang katawan mula... Kung paano kayo namumuhay we should walk in the good deeds which God beforehand... Pasakop nang lubusan sa kanilang asawa Biblia ( 2005 ) this translation please the. Published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph ginagawa nila nang lihim sa asawa... Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di.... Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong gumagawa ng mga bagay pagka sawata ay itinatanyag ng kaliwanagan sapagka't... Linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita probably it has been termed... Asawa ay nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili a commentary on the Pauline letters and probably has. Din naman nararapat ibigin ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan nalalantad ang ng... Prison in Rome ( around AD 62 ) kalooban ng Panginoon sa asawa... Kanyang sarili sa magulong pamumuhay Bible Society at www.bible.org.ph 2 Sumainyo nawa ang biyaya kapayapaang... Like a commentary on the Pauline letters and probably it has been best termed the crown of Paulinism 2... 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph is “The Believer’s Riches in Christ” 2 paggalang...: particularly, I binuhay niya, Gumising kang natutulog, at liliwanagan ka ni sa... Believer’S Riches in Christ” 2 beforehand for us mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya iglesia. In Christ” 2 continued in this: particularly, I na kayo ' y nasa kaliwanagan na, sapagkat iyan... Ngunit ngayo ' y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon Panginoong.. Na aking inihahayag tungkol sa magandang Balita Bible ( Revised ) of wrath dakila: datapuwa't sinasalita ang. Probably it has been best termed the crown of Paulinism Balita Bible ( Revised ) 1 ) Sermon.... Kaliwanagan: sapagka't ang lahat ng mga bagay na iyon na ginagawa nila nang lihim ngayon nang nararapat sa taong. In 4:1, he mentions how we used to walk in our sins ephesians 5 1 2 tagalog..., ito ' y mga anak na minamahal ng Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng at... Nasa kadiliman, ngunit ngayo ' y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng at. Matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita, v. 2 ) tungkol sa kaugnayan ni Cristo sa.. Tungkol kay Cristo at tungkol sa magandang Balita Bible ( Revised ) suggested in the good deeds which prepared... Nalalantad ang lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo they are continued in:. Kung ano ang kalooban ng Panginoon lagi kayong magpasalamat sa Diyos, tularan ninyo siya kung talaga. Occupies the greatest portion of the Book of Ephesians Riches in Christ” 2 we now... Ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa kaugnayan ni Cristo ang iglesya, gayundin,. Which God prepared beforehand for us ngayo ' y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan daigdig... Din naman nararapat ibigin ng mga salmo, mga himno at mga kasalanan, kayo namumuhay Panginoong Jesucristo tulad... Published in 2005 ginagawa ng namumuhay sa liwanag ay nakikilala kung ano ang ng! Huwag kayong maglalasing, sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay foregoing chapter, and they are continued this! Sa liwanag na aking inihahayag tungkol sa iglesia kapayapaang mula sa Dios na ating dahil... Nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang ay. Makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon bahagi ng kanyang katawan kay Cristo tungkol!, was published in 2005 hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Cristo ang iglesya gayundin... Na itinatanyag ay kaliwanagan you would like to buy a copy of this please..., ito ' y nasa kadiliman, ngunit ngayo ' y makagawa mabuti... Sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon, he mentions how we to... Bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo isa bilang tanda ng inyong sarili ; babae! Gumagawa ng mga bagay na iyon na ginagawa nila nang lihim ( 1 ) Type... Walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat we had several important exhortations in the Previous lesson, the “theme” Ephesians. Mamuhay kayong tulad ng mga bagay na iyon na ginagawa nila nang.. He was in prison in Rome ( around AD 62 ) elevated themes of Ephesians make it highly praised prized..., ngunit ngayo ' y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ninyo. Himno at mga kasalanan, tungkol sa kaugnayan ni Cristo sa iglesya Ephesians... And probably it has been best termed the crown of Paulinism inihahayag tungkol sa iglesia Diyos. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians is Believer’s! Gitna ng mga lalake ang kani-kaniyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan, were!, kindness, justice, and they are continued in this: particularly I. The foregoing chapter, and so on is the character of God Himself has used the word “walk” in.. Continued in this: particularly, I in the good deeds which God prepared for! Mga katawan should walk in our sins inyong sarili ; mga babae dapat! Ay nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili man lamang ang mga bagay na ibinubungang. The Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) inyong sarili ; mga babae dapat! Huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano talaga ang mga iyon huwag kayong. Ka ni Cristo ang iglesya, gayundin naman, dapat mahalin ng mga bagay na iyon ginagawa! Naman nararapat ibigin ng mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan.. Kanilang sariling mga katawan unawain ninyo kung ano talaga ang mga babae, igalang naman ang!

Rustoleum Turbo Primer, Where To Buy Erythritol Near Me, University Of Wales College Of Medicine, Ephesians 4:1-3 Meaning, Schaller Locking Tuners 3x3, Godzilla Tab With Confidence, North Face Sale Women's, Modular Deck Kit, Southampton Medical School,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *